کاج لاوسون

300,000 تومان700,000 تومان

کاج مطبق آپارتمانی

300,000 تومان1,000,000 تومان
کاج مطبق آپارتمانی

کاج ستاره ای

430,000 تومان2,500,000 تومان

مورد

500,000 تومان2,000,000 تومان

نی خیزان(بامبو)

50,000 تومان150,000 تومان
بامبوها از گیاهان دارای نرخ رشد بسیار بالا بر روی زمین، تا 91 سانتی متر (36 اینچ) در 24 ساعت هستند. با این حال، نرخ رشد وابسته به خاک و آب و هوای و شرایط محلی، و همچنین گونه است و نرخ رشد معمول تر برای بسیاری از بامبوهای کشت شده در آب و هوای معتدل معمولا در محدوده 3-10 سانتی متر در هر روز و در طول دوره رشد است. در درجه اول در مناطق آب و هوای گرمتر در حال رشد در طول دوره کرتاسه پسین، زمینه های گسترده ای در آنچه در حال حاضر آسیا وجود داشته است. جهت  دریافت اطلاعات تکمیلی به مقاله نی خیزان مراجعه نمایید

یاس هلندی

تومان900,000 تومان